Ga naar inhoud
Toegankelijkheid
Animatie

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Happy Mind Hosting B.V.
Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 93761708

Artikel 1.

Definities

 

 1. “Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met Happy Mind Hosting B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 2. “Opdrachtnemer”: Happy Mind Hosting B.V.
 3. Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronische mail bevestigd, van levering van producten of diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, afspraken, overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die door of in naam van Opdrachtnemer worden uitgevoerd.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.
 3. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3.

Aanbieding en acceptatie

 

 1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
 3. Alle specificaties door Opdrachtnemer verstrekt in termen van aantallen, mogelijkheden en prijzen zijn met grote zorgvuldigheid voorbereid. Opdrachtnemer kan eventuele afwijkingen niet uitsluiten en geeft terzake dan ook geen garantie.

Artikel 4.

Aanvang van de overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: indien opdrachtgever binnen veertien dagen de offerte van opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd en voorzien van een handtekening.

Artikel 5.

Extra werkzaamheden

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. Opdrachtnemer is niet verplicht eventuele wijzigingen, aanvullingen en/of correcties door te voeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 6.

Uitvoering

 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten.
 2. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer er voor in dat de inhoud van het openbaar te maken c.q. te verveelvoudigen materiaal niet strafbaar is, niet onrechtmatig is jegens derden en niet anderszins in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving of regelgeving en niet in strijd is met de van tijd tot tijd geldende Nederlandse Reclamecode en eventuele andere toepasselijke specifieke reclamenormen. Voor wat betreft de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, staat Opdrachtgever enkel in voor de door of zijdens haar verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht alsnog te weigeren, dan wel de overeenkomst te beëindigen als naar het oordeel van Opdrachtnemer het materiaal aan deze eisen niet voldoet dan wel daarover gerede twijfel bestaat.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarbij behorende facturen heeft betaald.

Artikel 7.

Voltooiing

 

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 8.

Rapportering

 

 1. De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

Artikel 9.

Wijziging

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10.

Honorarium en tarieven

 

 1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren (timeboxes) en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren per week of per maand.
 4. Tarieven zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren indien minimaal 3 maanden zijn verstreken sinds de ingangsdatum van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is niet verplicht om Opdrachtgever schriftelijk te informeren over de verhoging van uurtarieven of andere diensten als bijvoorbeeld webhosting (niet limitatief) indien minimaal 3 maanden zijn verstreken sinds de ingangsdatum van de overeenkomst.

Artikel 11.

Geheimhouding

 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, concepten, formats of ideeën die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Concepten, formats en ideeën worden te allen tijde als vertrouwelijk aangemerkt.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 3. De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 4. Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Opdrachtnemer zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 12.

Exclusiviteit

 

 1. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 13.

Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. De auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op alle met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten en op alle krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde goederen, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, concepten, monitors, checklisten, adviezen, formats, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 3. Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de aan Opdrachtnemer door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder toestemming een project via diverse digitale kanalen te publiceren als reclame en promotie middel op de website, social media kanalen en een e-mail nieuwsbrief (niet limitatief).

Artikel 14.

Contractsduur en opzegging

 

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 3. Er kan na beëindiging bij een overeenkomst of wanneer de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever beëindigd worden (niet limitatief) geen aanspraak gemaakt worden op niet verbruikte uren, er vindt geen restitutie plaats.
 4. Overeenkomsten dienen schriftelijk worden opgezegd.
 5. (Mantel) overeenkomsten en samenwerkingsverbanden gedurende een aaneengesloten periode van meer dan twaalf (12) maanden, kennen een opzegtermijn van twee (2 maanden).
 6. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 7. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, om wat voor reden dan ook, zal, indien Opdrachtnemer met deze ontbinding instemt, 100% van de orderprijs (excl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening brengen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een project op elk moment te beëindigen onder de volgende omstandigheden:
     – Wanbetaling: Indien de opdrachtgever structureel nalaat de overeengekomen betalingen te verrichten binnen de gestelde betalingstermijnen.
     – Gebrek aan communicatie: Indien de opdrachtgever gedurende een aanzienlijke periode niet bereikbaar is of niet reageert op communicatiepogingen, wat een negatieve impact heeft op de projectvoortgang.
     – Planning en tijdigheid: Indien de opdrachtgever herhaaldelijk te laat reageert op verzoeken of goedkeuringen, waardoor de haalbaarheid van de planning en de tijdige oplevering van het project in gevaar komt.
  Gevolgen van beëindiging: In het geval dat Bubblefish besluit een project te beëindigen op grond van een van de bovengenoemde redenen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
     – Teruggave van werk en bestanden: Bubblefish zal alle tot dan toe geproduceerde werken, inclusief bestanden en materialen, teruggeven aan de opdrachtgever.
     – Financiële afwikkeling: De opdrachtgever is verplicht om te betalen voor alle tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Een gedetailleerde factuur zal hiervoor worden opgesteld.
     – Geen verdere verplichtingen: Na de teruggave van de werkzaamheden en de financiële afwikkeling zijn beide partijen vrij van verdere verplichtingen jegens elkaar met betrekking tot het beëindigde project.
  Opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing om het project te beëindigen, met vermelding van de specifieke redenen voor deze beslissing.

Artikel 15.

Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of inhouding. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot compensatie of opschorting. De op de bank-/giroafschriften van opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt
 2. Domeinregistratie kosten worden per jaar gefactureerd.
 3. Strippenkaarten worden per stuk direct gefactureerd.
 4. Hosting en beheer overeenkomsten worden per maand gefactureerd en dienen voorafgaand aan de nieuwe kalendermaand betaald te zijn.
 5. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur
 8. Indien niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur een schriftelijk protest is ingediend, zal het op de factuur gespecificeerde bedrag zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
 9. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 250 ex B.T.W., onverminderd haar recht om van Opdrachtgever de volledige incassokosten te vorderen.
 10. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken indien Opdrachtgever terzake van de overeenkomst geen verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt– na hierop geattendeerd en gesommeerd te zijn door Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever in strijd handelt met deze algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennisstellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buiten gebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,00 exclusief B.T.W.

Artikel 16.

Aansprakelijkheid

 

 1. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever of enige derde mocht lijden tengevolge van tekortkomingen van Opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden, opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk niet hieronder begrepen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever ontstaan door:
  • fouten in door Opdrachtgever verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
  • het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn zijdens Opdrachtgever van de door haar te verstrekken gegevens en haar rapportages, content bronnen, foto’s, of (deep) links op het moment van (live-datum) lancering;
  • door of zijdens Opdrachtgever verstrekte foto’s, teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
  • voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs of derden in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
  • door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten en een tekortkoming in de nakoming bij de toeleveranciers van Opdrachtnemer.
  • een gebrekkige en/of langzame en/of niet werkende en/of technisch gebrekkige internetverbinding van Opdrachtgever;
  • schending door Opdrachtgever van haar in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, garanties of verklaringen.
  • het niet behalen van een nummer 1 positie van een website na het invoeren van een sleutelwoord bij een zoekmachine als bv Google, MSN, Yahoo of Ilse.
 3. Indien – met inachtneming van de vorige leden – Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade die Opdrachtgever heeft geleden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten, stagnatieschade, reputatieschade of bedrijfschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever duidelijk gespecificeerd bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan. Aanspraken of schade die niet binnen deze termijn zijn gemeld, komen niet meer voor behandeling c.q. vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot schade van welke aard ook, uit hoofde van schending door de Opdrachtgever van de in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen of garanties of verklaringen van Opdrachtgever, zoals onder meer het bepaalde in art. 5.4 en 11.5, en zij zal Opdrachtnemer volledig schadeloos stellen, met inbegrip van vergoeding van volledige door Opdrachtnemer te maken kosten van juridische bijstand.
 6. Verstrekt advies door Opdrachtnemer wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor gegeven adviezen. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever nimmer van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken, en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.
 7. Ook indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Opdrachtnemer ontwikkelde software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
 8. Opdrachtnemer kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door Opdrachtgever of derden op het Internet wordt geplaatst. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de Opdrachtgever. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons het recht voor de Opdrachtgever van het Internet af te sluiten.

Artikel 17.

Overmacht

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18.

Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

 

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Wijzigingen en aanvullingen op een overeenkomst of de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 19.

Domeinnamen

 

 1. Opdrachtnemer kan indien gewenst de domeinnaam voor Opdrachtgever aanvragen bij de Stichting Internet Domein Namen (SIDN), mits deze nog beschikbaar is en Opdrachtgever aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet.
 2. Betaling van de door de domeinregistratie instantie (SIDN) en eventuele tussenprovider in rekening gebrachte kosten dienen door de Opdrachtgever rechtstreeks aan Opdrachtnemer te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
 3. Registratie van een domeinnaam door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal in alle gevallen op naam van de Opdrachtgever komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever blijft de domeinnaam eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval een voor de gebruiker aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van Opdrachtgever en anderzijds het in gebreke blijven van de domeinregistratie instantie.
 6. Opdrachtgever is zelf – indien nodig – verantwoordelijk voor, het tijdig opzeggen van een domeinnaamregistratie. Het opzeggen dient schriftelijk, twee (2) maanden voor een nieuwe termijn registratieperiode ingediend te worden bij Opdrachtnemer. Bij geen tijdige opzegging, zal een nieuwe domein registratieperiode ingaan van twaalf (12) maanden.

Artikel 20.

(Shared) Webhosting

 

 1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan (w.o. virussen en inductieschade).
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het tijdelijk uitvallen van de webhostingserver waarop Opdrachtgevers website en/of applicatie’s worden gehost. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de website 100% up-time heeft en is niet verantwoordelijk voor down-time (offline website of e-mail).
 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Opdrachtnemer toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene leveringsvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Opdrachtnemer;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 5. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Opdrachtnemer bevoegd, nadat zij Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld binnen een tijdsbestek van 5 dagen zelf de schrijfruimte te reduceren tot afgesproken hoeveelheid, informatie te verwijderen.
 6. Opdrachtgever is zelf – indien nodig – verantwoordelijk voor, het tijdig opzeggen van een webhosting overeenkomst. Het opzeggen dient schriftelijk, twee (2) maanden voor een nieuwe webhosting periode ingediend te worden bij opdrachtnemer. Bij geen tijdige opzegging, zal een nieuwe webhosting periode ingaan van twaalf (12) maanden.
 7. Een webhostingovereenkomst heeft een contractsduur van 12 maanden die telkens stilzwijgend voor 12 maanden wordt verlengd.
 8. Indien een website of applicatie (niet limitatief) gehackt blijkt te zijn, dan neemt Opdrachtnemer met Opdrachtgever contact op over de te nemen maatregelen en oplossingen en welke herstelkosten daarmee gemoeid zijn. Opdrachtnemer zal ten allen tijde de herstelwerkzaamheden in rekening brengen.

Artikel 21.

Beperkingen en onrechtmatig gebruik websites

 

 1. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om websites door Opdrachtnemer geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Opdrachtnemer beslist dat de website niet juist of onrechtmatig wordt gebruikt. Tevens hecht Opdrachtnemer er veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 22.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 

 1. Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht,
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Rotterdam.

Contact.

Vragen en/of opmerkingen

 

Mocht je vragen hebben over bovenstaande algemene voorwaarden, neem dan contact op via 010.304.50.40 of stuur een e-mail naar: info@happymindhosting.nl